Menu
Obec Zálesí
Obec Zálesí okres Znojmo

Zásady ochrany osobních údajů Obce Zálesí

Zásady ochrany osobních údajů Obce Zálesí

 

Správce osobních údajů:           Obec Zálesí

                                               Zálesí 27, PSČ 671 02

                                               IČO 00637661

                                               (dále také jen „Správce“)

 

Obec Zálesí jako správce osobních údajů tímto informuje dotčené subjekty údajů o účelu, způsobech zpracování, evidenci osobních údajů, jakož i dalších skutečnostech, k nimž při výkonu přenesené a samostatné působnosti obce a plnění dalších činností u Správce dochází.

 1. Vymezení účelu

 

Obec Zálesí zpracovává osobní údaje na základě stanoveného právního základu a zákonem stanovený rozsah údajů pro daný účel:  

 • Splnění zákonné povinnosti (výkon samostatné a přenesené působnosti obce)
 • Splnění smluvní povinnosti a realizace smluvních vztahů
 • Oprávněný zájem
 • Souhlas subjektů údajů
 • Zajištění interních procesů a plnění pracovněprávních povinností 

 

 1. Způsob zpracování

 

Osobní údaje subjektů údajů zpracovávají zaměstnanci Obecního úřadu Zálesí a další pověřené osoby, kterými jsou zejména představitelé obce (starosta, místostarosta, členové zastupitelstva a komisí zřizovaných obcí, je-li k takovému zpracování stanoven právem předpokládaný účel). 

Zpracovávány jsou přesné osobní údaje, a to přiměřené, relevantní a omezené na nezbytně potřebný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje jsou shromažďovány jen pro předem vymezené účely.

Pokud dochází ke zpracování jiným zpracovatelem, pak Správce zajistí, aby tito zpracovatelé poskytli dostatečné záruky (formou smlouvy), že ke zpracování dochází pouze v rozmezí stanoveném právními předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). 

Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování a v souladu s vnitřními předpisy Obce Zálesí.  

Osobní údaje jsou přístupné co nejmenšímu počtu osob. zpracovávány v rozsahu a pro účely, pro které byly poskytnuty.

 

Obec Zálesí osobní údaje ukládá do svých dokumentů a databází, upravuje je v případě, že si subjekt údajů dožádá úpravy, vyhledává je v rámci svých dokumentů a databází, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí sjednané lhůty pro zpracování, po odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů či po uplynutí doby stanovené právními předpisy či vnitřními předpisy Obce Zálesí.

 

 1. Občanské záležitosti

 

V obci Zálesí je tradicí blahopřát občanům k dosažení životního jubilea formou gratulace v hlášení obecního úřadu. Obec za tímto účelem vyžádá předchozí souhlas jubilanta.

Obec Zálesí je garantem vedení obecní kroniky, ve které zveřejňuje informace o událostech občanského života v obci. Důvodem zpracování údajů pro tento účel je oprávněný zájem obce Zálesí. V případě nesouhlasu se zveřejněním fotografie nebo informace s osobními údaji v obecní kronice nechť dotčené subjekty kontaktují pověřené pracovníky obce či pověřence pro ochranu osobních údajů způsobem popsaným v těchto zásadách.

 

 1. Práva subjektů údajů

 

Obec Zálesí garantuje při zpracování osobních údajů práva přiznaná subjektům údajů dle platné legislativy, zejména pak:

 • právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním odvolat;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí v obci Zálesí

Osobní údaje může Správce zpracovávat také na základě veřejného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR. V rámci akcí pořádaných organizátorem akcí Obcí Zálesí mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obec Zálesí nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 1. Informace o zpracování údajů

Při zpracování údajů pro účely vymezené Obcí Zálesí jsou subjekty údajů transparentně informovány těmito způsoby:

Písemnou informací na webových stránkách obecního úřadu, umožňující uplatnit právo na výmaz subjektům údajů;

Doplňující písemnou informací o zpracování osobních údajů poskytovaných ve vybraných agendách vyžadující informovaný souhlas.

 

 

 1. Cookies

Obec Zálesí je provozovatelem webových stránek dostupných na internetové adrese www.obec-zalesi.cz. V rámci prohlížení těchto stránek uživateli nejsou ukládány či jinak zpracovávány cookies z prohlížečů uživatelů těchto webových stránek.

Pokud by v tomto došlo na webových stránkách www.obec-zalesi.cz  ke změně, zavazuje se Obec Zálesí zpracovávat cookies uživatelů jen s jejich předchozím souhlasem v souladu s platnou právní úpravou.

 1. Kontaktní údaje v případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů:

 

Ing. Bc. Kristýna Kislingová, starostka Obce Zálesí  

Mgr. Mária Chvajová Staňková, stankova@stankovapartneri.cz, pověřenec pro ochranu osobních údajů ustanovený Obcí Zálesí